องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565