องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
บริการขั้นพื้นฐาน

 

การบริการพื้นฐาน  

1.  การคมนาคม

การคมนาคม การจราจร
       เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้  
       1) ทางหลวงแผ่นดิน
          - หมายเลข 2160 สายอำเภอบ้านเหลื่อม – อำเภอคง
          - หมายเลข 2369 สายบ้านเหลื่อม - ปะคำ


       2) สะพาน จำนวน 1 สะพาน


       3) การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย
          - รถโดยสารประจำทาง สายจังหวัดนครราชสีมา – อำเภอแก้งสนามนาง
          - รถไฟ (รฟท.) สาย   (1) บัวใหญ่ – แก่งคอย (2) หนองคาย – กทม. (3) อุดรธานี– กทม.  


       4) ถนน
       ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 2 สาย

   สภาพถนน คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
    ราดยาง จำนวน 2 สาย ระยะทาง 2.40 กม.
    ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.


          
                            
                          
       ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน - สาย
       สภาพถนน     คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
        ราดยาง จำนวน 1 สาย ระยะทาง 0.34 กม.
        ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
       ถนนในความรับผิดชอบของ กรป.กลาง จำนวน - สาย
       สภาพถนน  คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
        ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
        ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
       ทางหลวงท้องถิ่น  จำนวน - สาย
       สภาพถนน     คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
        ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
        ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
       ถนนของท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จำนวน 70 สาย
       สภาพถนน     สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 69 สาย ระยะทาง 16.38 กม.
        ราดยาง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
        ลูกรัง จำนวน 1 สาย ระยะทาง 0.10 กม.
          
2. การโทรคมนาคม

        1) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 6 หมายเลข
        2) จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน 1 ชุมสาย
        3) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
        4) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 95 ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม

3. การไฟฟ้า

        - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
        - หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าไม่ครบทุกครัวเรือน ได้แก่ หมู่ 4,7

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

        ลำห้วย 6 แห่ง,   สระน้ำ - แห่ง,  หนองน้ำ 1 แห่ง,  บ่อน้ำตื้น - แห่ง,  ลำคลอง 6 แห่ง, บ่อบาดาล - แห่ง,  บึง 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง, แม่น้ำ 1 แห่ง,  ฝาย 2 แห่ง,   อื่น ๆ (ระบุ) - แห่ง , เหมือง - แห่ง

5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

        -  ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ 2 แห่ง
        -  บ่อน้ำตื้น - แห่ง
        -  บ่อบาดาล - แห่ง
        -  ประปา 7 แห่ง

6. แหล่งท่องเที่ยว

        -  อ่างเก็บน้ำละหานลูกนก