องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
สำนักปลัด

นายชัยญา กุลนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายชัยญา กุลนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนุจรินทร์ เกิดผล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวธวัลรัตน์ โชติภัทร์อุดมเดช
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาว ทิยดา ถึงนอก
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นายวรวิทย์ จันทร์ปาม
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชลากร เรืองศรีใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศรายุทธ อาพัดนอก
นักการภารโรง
นายไตรรงค์ นาคสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
นายชินาธิป แจ้งไพร
พนักงานสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนประดู่
นายสุคต แท่นนอก
พนักงานสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหลื่อม