องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
สำนักปลัด

นายชัยญา กุลนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นายชัยญา กุลนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางนุจรินทร์ เกิดผล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวธวัลรัตน์ โชติภัทร์อุดมเดช
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ


นางสาว ทิยดา ถึงนอก
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายวรวิทย์ จันทร์ปาม
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นายชลากร เรืองศรีใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายศรายุทธ อาพัดนอก
นักการภารโรง


นายไตรรงค์ นาคสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์


นางหงษ์ ประกำแหง
คนงานทั่วไป


นายชินาธิป แจ้งไพร
พนักงานสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนประดู่


นายสุคต แท่นนอก
พนักงานสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหลื่อม