องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
สภาพสังคม

 

สภาพทางสังคม  

1.  การศึกษา

         สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโต้น โรงเรียนบ้านดอนเปล้า และโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเหลื่อมวิทยาสรรพ์ ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้ตารางที่ 1 แสดงจำนวนบุคลากรและจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านโต้น

ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม
 ป.1  10  4  14
 ป.2  3  10  13
 ป.3  11  9  20
 ป.4  13  9  22
 ป.5  7  7  14
 ป.6  11  11  22
 อ.1  9  6  15
 อ.2  10  13  23
 รวม  74  69  143

บุคลากรครู / อาจารย์ชาย 3 คน หญิง 5 คน พนักงานบริการชาย 1 คน

 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนบุคลากรและจำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม
 ป.1  4  9  13
 ป.2  8  8  16
 ป.3  10  8  18
 ป.4  3  8  11
 ป.5  13  9  22
 ป.6  4  10  14
 อ.1  11  8  19
 อ.2  9  8  17
 รวม  62  68  130

 บุคลากรครู / อาจารย์ชาย 3 คน หญิง 4 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คนนักการภารโรง 1 คน โดยมี นายนิคม ต้านกลางดอน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตารางที่ 3 แสดงจำนวนบุคลากรและจำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม
 ม.1  4  9  13
 ม.2  8  8  16
 ม.3  10  8  18
 ม.4  3  8  11
 ม.5  13  9  22
 ม.6  4  10  14
 รวม  62  68  130

บุคลากรครู / อาจารย์ชาย 14 คน หญิง 16 คน พนักงานราชการชาย 2 คน พนักงานราชการหญิง 3 คน ครูอัตราจ้างหญิง 1 คน นักการภารโรง 2 คน โดยมี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน2.  สถาบันและองค์กรศาสนา

        - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขต อบต.
        - วัด 3 แห่ง

3.  สาธารณสุข

        1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
           รัฐบาล จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 30 เตียง
        2) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
        3) คลินิกเอกชน จำนวน - แห่ง
        4) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่
           - แพทย์ (ข้าราชการ) จำนวน 3 คน
           - แพทย์ (พนักงานของรัฐ) จำนวน 3 คน
           - ทันตแพทย์ จำนวน 1 คน
           - เภสัชกร (ข้าราชการ) จำนวน 2 คน
           - เภสัชกร (พนักงานของรัฐ) จำนวน 3 คน
           - พยาบาล (ข้าราชการ) จำนวน 25 คน
           - พยาบาล (พนักงานของรัฐ) จำนวน 29 คน
           - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 คน
           - ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 คน รวม จำนวน 72 คน

4.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        - ตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง
        - ศูนย์ อปพร. 1 แห่ง