องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม

วิสัยทัศน์ 

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

    "ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมมาภิบาล บนพื้นฐานวิถีพอเพียง"