องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
ยุทธศาสตร์
 • ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    เป้าประสงค์

 • มีเส้นทางการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก ทั่วถึงสำหรับการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
 • ระบบประปาสะอาด และพอเพียงสำหรับครัวเรือน
 • ไฟฟ้าส่องสว่างคลุมทุกพื้นที่
 • การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทั่งถึง

     กลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้

 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม อย่างทั่วถึง
 2. พัฒนาระบบประปาชุมชน
 3. พัฒน่ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ เข้าสู่ชุมชน และพื้นที่การเกษตร
 4. จัดตั้ง และซ่อมแซมหอกระจายข่าวในชุมชน 

    ตัวชี้วัด

       - ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (%)

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      เป้าประสงค์

 • ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ และลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง
 • ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการอื่นในการอนูรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

      กลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้

 1. เพิ่มขีดความสามารถในการชะลอน้ำ และการระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม และปัญหาภัยแล้ง
 2. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำไม่ให้ตื้นเขินเพื่อเก็บน้ำได้อย่างเพียงพอ
 3. พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือให้เป็นชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และปลอดขยะ

      ตัวชี้วัด

 • ร้อยละของพื้นที่น้ำท่วมลดลง (%)
 • ร้อยละของพื้นที่แห้งแล้งลดลง (%)
 • จำนวนการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้
 • ร้อยละของประชาชนมีสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ดีขึ้น (%)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

     เป้าประสงค์

 • เป็นชุมชนน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความอบอุ่นในครอบครัว และความสัมพันธ์อันดีในระดับครอบครัวและชุมชน
 • ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
 • เด็กมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี
 • ศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่นยังคงอยู่ เพื่อสืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป
 • รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทุกมิติ

    กลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 8 กลยุทธ์ ดังนี้

 1. ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
 2. สร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และสนับสนุนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมการบริหารสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง
 4. พัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 5. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของคนในชุมชน
 6. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และสืบทอดพระพุทธศาสนา
 7. พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสิน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 8. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    ตัวชี้วัด

 • ร้อยละความพีงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนรายด้าน (%)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว

   เป้าประสงค์

 • เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด

   กลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 1. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

   ตัวชี้วัด

      - ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาและการจัดการภาครัฐ

   เป้าประสงค์

 • เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 • เพิ่งประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร

   กลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 1. พัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
 2. เพิี่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

   ตัวชี้วัด

 • ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม(%)
 • ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(%)

 

จุดยืนยุทธศาสตร์

 1. เป็นตำบลที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งรองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. เป็นตำบลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี