องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
หัวหน้าส่วนราชการ

นางภัณฑิรา บงสันเทียะ
รองปลัด อบต.บ้านเหลื่อม รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านเหลื่อม


นางภัณฑิรา บงสันเทียะ
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)


นายชัยญา กุลนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพศิญา ธนาวัฒนาพร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นายชูวิทย์ วิชญาณวรวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสายธาร การนอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึก