องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
หัวหน้าส่วนราชการ

นางภัณฑิรา บงสันเทียะ
รองปลัด อบต.บ้านเหลื่อม รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านเหลื่อม


นางภัณฑิรา บงสันเทียะ
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)


นายชัยญา กุลนอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุพรรษา แดงสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเสกสรรค์ สัญจรโคกสูง
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสายธาร การนอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึก