องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
หัวหน้าส่วนราชการ

นางภัณฑิรา บงสันเทียะ
รองปลัด อบต.บ้านเหลื่อม รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านเหลื่อม โทร 0822353784นางภัณฑิรา บงสันเทียะ
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)นายชัยญา กุลนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวพศิญา ธนาวัฒนาพร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังนายชูวิทย์ วิชญาณวรวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่างนางสายธาร การนอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกทดสอบ นามสกุล
หัวหน้า
0000000000