องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
กองช่าง

นายชูวิทย์ วิชญาณวรวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายเสกสรรค์ สัญจรโคกสูง
นายช่างโยธาอาวุโส


นางณัฐรุจา จิตรมั่นมาระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุเมธ อุ่นเมือง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
นายบรรจง ทาอ้อ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายยอดชาย กุลนอก
พนักงานผลิตน้ำประปา