องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
กองช่าง

นายชูวิทย์ วิชญาณวรวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่างนายเสกสรรค์ สัญจรโคกสูง
นายช่างโยธาอาวุโส
นางณัฐรุจา จิตรมั่นมาระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุเมธ อุ่นเมือง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายบรรจง ทาอ้อ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายยอดชาย กุลนอก
พนักงานผลิตน้ำประปา