องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

นายวิเทต วรรธนผล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ