องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
E-SERVICE

แบบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ   

 

 

แบบคำขอใช้น้ำประปา

 

 

แจ้งเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้)  

 

แบบยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์