องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
กองคลัง

นางสาวพศิญา ธนาวัฒนาพร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพศิญา ธนาวัฒนาพร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
นางสาวระพีวรรณ์ วัฒนเสถียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยา เทศนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ