องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
กองคลัง

นางสาวพศิญา ธนาวัฒนาพร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวพศิญา ธนาวัฒนาพร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ


นางสาวระพีวรรณ์ วัฒนเสถียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวกัลยา เทศนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวศศีวรรณ เรืองศรีใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ