องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
หมู่บ้านในเขต อบต.

 

หมู่บ้านในเขต อบต.

หมู่  1 บ้านบ้านเหลื่อม
หมู่  2 บ้านตลาด
หมู่  3 บ้านโต้น
หมู่  4 บ้านหนองใหญ่
หมู่  5 บ้านดอนทอง
หมู่  6 บ้านดอนเปล้า
หมู่  7 บ้านโนนประดู่