องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสายธาร การนอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึก
นางสายธาร การนอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางปทุมพร เลิกชัยภูมิ
ครูชำนาญการ
นางสาวจันทิมา พิณนอก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโต้น