องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสายธาร การนอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึก


นางสายธาร การนอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางปทุมพร เลิกชัยภูมิ
ครูชำนาญการ


นางสาวจันทิมา พิณนอก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโต้น