องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม ถึง สายบ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ ตำบลบ้านเหลื่อม