องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(3ตุลาคม2566)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม จะดำเนินการับลงทะเบียนยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ
มาลงทะเบียนยืนยันผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังซีพผู้สูงอายุ มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่ "
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด