องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติม (26 กันยายน 2566)

การโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อ พร้อมตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีว่าถูกต้องตามรายละเอียดหรือไม่ หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม