องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566

ประกาศแจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566
พม.สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิภายในวันที่ 18 กันยายน2566
ประกาศแจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566
พม.สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิภายในวันที่ 18 กันยายน2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม