องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 282/2566 วันที่ 7 สิงหาคม 2566
หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม