องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-7 (18 ธ.ค. 2563)